Правовий всеобучУчнівський гуртожиток професійно-технічного навчального закладу
ЗМІСТ
1.Учнівський гуртожиток в системі професійно-технічної освіти.
2.Додатки:
·         Положення про учнівський гуртожиток.
·         Орієнтовний перелік прав та обов’язків мешканців учнівського гуртожитку.
·         Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу.
·         План виховної роботи в гуртожитку.
·         Анкета учня, який проживає в гуртожитку.
·         Статут органу учнівського самоврядування.
3. Посадові інструкції працівників гуртожитку:
·       коменданта гуртожитку;
·       вихователя;
·       чергового (вахтера).


Переважна більшість учнів, які навчаються у ВПУ-25–іногородні. Без сумніву для багатьох із них учнівський гуртожиток в роки навчання стає не просто місцем проживання, а другою домівкою.
Звісно, не менш вагомим чинником, ніж навчально-виховний процес, який зумовлює підготовку висококваліфікованих робітників, виховання розвиненої свідомої особистості громадянина є забезпечення належних соціально-побутових умов проживання, навчання, змістовного відпочинку і дозвілля учнів у гуртожитках.
Середовище учнівського гуртожитку, з одного боку, загартовує, дисциплінує характер молодої людини, надає їй можливість набуття життєвого досвіду та навичок самостійного дорослого життя, виховує вміння відповідати за своє життя, здоров'я, вчинки, з іншого, учнівська громада гуртожитку формує в учня колективізм, надає досвід співіснування в колективі, можливість відчуття ролі й значення дружньої підтримки і взаємоповаги між людьми. Все це, безумовно, сприяє успішній соціальній адаптації майбутнього робітника.
Основні вимоги щодо організації життєдіяльності в учнівському гуртожитку відображені у «Положенні про учнівський гуртожиток», «Правилах внутрішнього розпорядку в учнівських гуртожитках»  та «Переліку прав та обов’язків мешканців гуртожитку».
З метою організації сприятливих умов духовного і фізичного розвитку учнів, розкриття їхнього творчого потенціалу та особистої самореалізації в гуртожитку розробляються та затверджуються плани виховної роботи на навчальний рік.
Робота в гуртожитку планується згідно з вимогами Державної національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Національної програми «Діти України», Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти.
Плануючи виховну роботу, важливо, перш за все, проаналізувати учнівський колектив, з яким працює вихователь (склад учнів, індивідуальні особливості, рівень вихованості, самосвідомості, ставлення до навчання, праці, набуття елементарних трудових та побутових умінь і навичок, морально-етичний розвиток). Виходячи з цих даних, визначається мета та виховні завдання.
План повинен бути реальним, конкретним, має оптимально поєднувати словесно-інформаційні форми роботи з різноманітними видами діяльності, які носять практичний характер. Крім того, він повинен логічно продовжувати загальноучилищний план.
План виховної роботи в гуртожитку передбачає розділи :
І. Організаційна робота (розміщення учнів по кімнатах, укладання угод про збереження майна, організація роботи ради гуртожитку, залучення учнів до гурткової роботи тощо).
ІІ. Морально-етичне виховання (через національне, патріотичне, правове, трудове, естетичне, фізичне, статеве, екологічне виховання).
ІІІ. Індивідуальна робота з учнями. Робота з батьками (на основі спостереження на кожного важковиховуваного учня повинна бути складена психолого-педагогічна характеристика, заплановані бесіди, індивідуальні консультації з питань самовиховання, дотримання статуту гуртожитку, правил власної гігієни, культури спілкування, виконання доручень та ін.. Зв'язок з батьками).
ІV. Культурно-масова робота (експрес-інформації, тематичні вечори, зустрічі з цікавими людьми, диспути, телеогляди, гуморини, екскурсії тощо).
V. Самообслуговування та житлово-побутова робота (організація самообслуговування, конкурси «Затишок», «Краща кімната», обладнання кімнат побуту, здоров’я, діяльність ремонтних бригад, благоустрій зовнішньої території).
Спортивне і фізичне виховання молоді включає такі форми роботи як постійне функціонування спортивних клубів (шахового, спортивно-туристичного, футбольного) і секцій (атлетичної гімнастики, аеробіки, легкої атлетики, фітнесу, баскетболу, волейболу, вільної боротьби,стрільби з луку, настільного тенісу, жіночого футболу, тощо).
Творче і естетичне виховання включає діяльність вокальної, поетичної студій, клубу КВК, проведення вечорів відпочинку, інтелектуальних ігор, проведення поетичних конкурсів, фотоконкурсів та фотовиставок кращих учнівських робіт, оформлення й випуск тематичних стіннівок до свят та інших заходів. Учні повинні мати змогу займатися у різних творчих студіях, секціях. Щороку мають проводитися огляди-конкурси в гуртожитках, де визначаються кращі, естетично оформлені кімнати.
Політико-правове виховання включає обговорення питань, пов’язаних з соціально-політичним станом у місті та в Україні, проведення зустрічей учнів-мешканців гуртожитку з представниками правоохоронних органів міста та області.
Для виховання у молоді спрямованості на здоровий спосіб життя, розвиток навичок особистої гігієни, а також профілактики СНІДу, венеричних та інших захворювань важливо проводити лекції, зустрічі з косметологами, представниками СЕС, спеціалістами обласного тубдиспансеру, центру здоров’я, лікарями-гінекологами жіночої консультації.
У вихованні учнів, які проживають у гуртожитку, головне –не кількість проведених масових заходів і не самі заходи, а правильна організація життєдіяльності колективу. Вихователь повинен знати, як залучити учнів до громадської роботи, як направляти і контролювати діяльність ради гуртожитку, чітко ставлячи перед ними завдання, допомагати знайти шляхи їх вирішення.
Вихователю необхідно володіти методами індивідуального підходу до учнів, вміти переконувати, вести за собою. Для того, щоб працювати з учнями, потрібно знати їх особливості. Тільки добре вивчивши сильні та слабкі сторони підлітків, їх анкетні дані, можна формувати колектив. У цьому допоможе анкета, яку учні заповнюють при зарахуванні до гуртожитку).
Вихователі гуртожитку повинні будувати свою роботу у відповідності до Типового положення і вести відповідну документацію:
·                 перспективний та поточний плани роботи та журнал обліку проведених заходів;
·                 журнал анкетних даних учнів та обліку індивідуальної роботи з ними;
·                 щоденник психолого-педагогічних спостережень (облікові картки важковиховуваних учнів, дітей «групи ризику»);
·                 журнал реєстрацій відсутніх учнів;
·                 журнал обліку чергувань по гуртожитку;
·                 журнал вечірньої перевірки.
Система виховної роботи в гуртожитку, як і в училищі, заснована на учнівському самоврядуванні. Учнівське врядування у гуртожитку –явище багатогранне, воно охоплює різні сфери діяльності, сприяє зростанню соціальної активності, ініціативи, розвиває організаторські здібності, формує навички та звички майбутнього робітника. Задачі та структура органу учнівського врядування -ради гуртожитку -повинні бути зафіксованими в Статуті.
Участь учнівської молоді в діяльності органів самоврядування – це можливість знайти себе, здобути навички професійного самовдосконалення, досвід спілкування, принциповості, пройти школу лідера та керівника.
Виховання в умовах сьогодення ґрунтується на особистісному підході до кожного учня, а учнівському самоврядуванню належить особливе місце в системі формування особистості, її активної позиції. Актуальність даного питання зумовлена Концепцією громадянського виховання особистості. У навчальні заклади професійно-технічної освіти приходять учні, які мають різний життєвий досвід, у яких різний рівень соціальної активності. Для багатьох прихід у ВПУ 25 пов'язаний з потребою самоствердження і самовизначення, стремлінням самостійно вирішувати життєво важливі питання, вийти з-під постійної опіки зі сторони дорослих. Тому важливим тут є активізація учнівського самоврядування в училищі, а особливо в гуртожитку, яке є однією із головних умов залучення учнів до громадської діяльності.
Самоврядування потребує від учнів самостійності, проте неможливе без тактовного грамотного педагогічного керівництва. Отже, необхідна взаємодія вихователів, майстрів виробничого навчання, класних керівників, заступника директора з виховної роботи та учнівського колективу. Їх спільна мета–формування ініціативної, соціально-активної, здатної приймати нестандартні рішення особистості. Важливо побудувати роботу таким чином, щоб у колективі не було «зайвих».
Основними вимогами для успішного розвитку учнівського самоврядування мають бути:
·зацікавленість у його розвитку з боку педагогічного колективу та більшості учнів;
·чіткий розподіл обов'язків між тими, хто здійснює керівництво органами самоврядування;
·оптимальна структура;
·чітка система роботи в масштабах гуртожитку.
Про органи учнівською самоврядування цікаві думки висловив видатний педагог А.С. Макаренко. На його думку, робота органів самоврядування буде активною і важливою лише в тому випадку, коли все життя виховної установи побудоване так, що завмирання діяльності того чи іншого органу зразу відображається на роботі установи і відчувається колективом як недолік.
Для того, щоб органи самоврядування мали значення регулярно діючих інститутів, необхідно враховувати такі умови та принципи.
Умови:
1. Адміністрація установи ні в якому випадку не повинна підміняти органи самоврядування і самостійно вирішувати питання, які належать до ведення органів самоврядування, навіть тоді, коли б рішення керівництва і здавалось очевидно правильним або більш швидким (прискореним).
2. Кожне рішення органів самоврядування має бути виконано і при цьому без тяганини і відкладання.
3. Якщо адміністрація вважає неможливим виконання помилкового рішення того чи іншого органу самоврядування, вона повинна апелювати до загальних зборів, а не просто відміняти рішення.
4. Основним методом роботи адміністрації повинен бути вплив у самих органах самоврядування, і той педагог, який таким впливом не користується і у якого завжди відбуваються конфлікти з органами самоврядування, абсолютно очевидно, для роботи в даній установі не годиться.
5. Робота в органах самоврядування не повинна займати у вихованців занадто багато часу, щоб вони не були обтяжені своїми обов'язками і не перетворювалися б у "чиновників.
6. Не можна органи самоврядування загружати різними дрібницями, які можуть бути вирішені в порядку звичайної адміністративної і поточної роботи.
7. Облік роботи всіх органів самоврядування повинен бути поставлений дуже точно, і всі рішення їх повинні бути зафіксовані. Бажано, щоб такий облік було зосереджено в одному місці, наприклад, у секретаря ради колективу
Принципи розвитку самоврядування в гуртожитку:
· демократизація та гуманізація виховного процесу - це встановлення довіри між учнями, вихователями, майстрами в/н, заступниками директора з виховної роботи та самореалізація особистості вихованця, формування гуманної особистості;
· принцип виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності;
· принципи зв'язку виховання з реальним життям;
· єдності вимог і поваги до особистості;
· послідовності, систематичності та єдності виховних впливів;
· відповідності віковим та індивідуальним особливостям учнів;
· свідомості, самодіяльності та активності учнів.
Учнівське самоврядування - не засіб звільнення вихователів від своїх обов'язків і завантаження ними учнів. Це спроба розширити діапазон діяльності дорослих і учнів - членів єдиного колективу, можливостей для їхньої співдружності, творчого пошуку й ініціативи, засіб навчитися жити й працювати за законами демократичного суспільства.
Рада гуртожитку - це громадський орган управління, який покликаний допомагати заступнику директора з виховної роботи, вихователю в організації поза училищної навчально-виховної роботи, покращенні житлово-побутових умов учнів. Рада передбачає організацію цілого ряду роботи: культурно-масової, спортивно-оздоровчої, побутово-контролюючої і т. д.
План роботи гуртожитку складається радою гуртожитку при безпосередній участі вихователів, погоджується заступником директора з виховної роботи. План роботи ради гуртожитку обговорюється на загальних зборах учнів, які проживають в гуртожитку. В нього вносяться відповідні зміни, доповнення, а потім план затверджується заступником директора з виховної роботи.
Робота, яка проводиться в гуртожитку, є складовою частиною роботи навчального закладу. При її плануванні важливо не допустити перевантаження планів великою кількістю заходів. Для того, щоб удосконалити планування роботи, рада гуртожитку може провести анкетування і включити такі питання
1.       Чи подобається вам гуртожиток?
2.       Які заходи, проведені в гуртожитку, вам сподобались, не сподобались і чому?
3.       Що ви можете запланувати для покращення організації дозвілля, спортивно-масової роботи та житлово-побутових умов у гуртожитку?
4.       Яку громадську роботу ви хотіли б виконувати в гуртожитку?
5.       Що потрібно для покращення підготовки до занять?
6.       Що, на ваш погляд, необхідно зробити, щоб ви почували себе як вдома?
7.       Кожний ініціативний центр повинен мати свій план, який одночасно є частиною плану роботи ради гуртожитку. Успіх роботи ради залежить від чіткого розподілу обов'язків між її членами, індивідуальної та колективної відповідальності і взаємної вимогливості.
8.       На засіданнях ради доцільно систематично заслуховувати звіти центрів, членів ради, старост поверхів, кімнат та питання:
·       культура побуту(підсумки за місяць, півріччя);
·       чергувань у гуртожитку;
·       поведінка окремих учнів;
·       виконання рішень попередніх засідань і т.д.
В роботі ради гуртожитку приймають участь заступник директора з виховної роботи, майстри виробничого навчання, класні керівники груп, вихователі. Рада гуртожитку звітує про зроблену роботу на загальних зборах учнів, які проживають в гуртожитку, документами, які підтверджують цю роботу, є плани та протоколи засідань. Отже, активна участь учнів у діяльності органів самоврядування в гуртожитку сприяє згуртуванню учнівського колективу, розвитку громадської думки , процесу соціалізації учнів, більш ефективному входженню молоді у доросле життя, через учнівське самоврядування відбувається і процес підготовки майбутніх активних громадян демократичної держави керівником навчального закладу за погодженням з органами учнівського самоврядування.
Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими керівником навчального закладу.
Надання житлового місця в гуртожитку
1.       Розміщення учнів у гуртожитку та виселення з нього, умови проживання, права і обов’язки визначаються Положенням про учнівський гуртожиток навчального закладу, розробленим у навчальному закладі на підставі Типового Положення за погодженням з органами учнівського самоврядування.
2.       Розподіл місць проживання у гуртожитку між курсами здійснюється рішенням керівника навчального закладу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами учнівського самоврядування.
3.       Списки учнів на проживання в гуртожитку готуються класними керівниками, затверджуються керівником навчального закладу за погодженням з органом учнівського самоврядування.
4.       На підставі рішення про надання місць у гуртожитку комендант гуртожитку укладає угоду з учнем та його батьками на проживання в гуртожитку.
5.       Облік учнів, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою.
6.       Учню, який поселяється до гуртожитку, вказується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.
7.       Учень повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.
8.   Документи на реєстрацію учнів, які поселяються до гуртожитку, подаються коменданту гуртожитку у встановленому порядку.
9.       У разі непередбачених обставин та з поважних причин учні, які проживають у гуртожитках, можуть бути переселені до іншої кімнати за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.
Користування гуртожитком. Умови проживання
1.       Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для учнів цього гуртожитку до 22 години вільно, а з 22.00 до 06.00 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення.
2.       Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами учнівського самоврядування і погоджується з керівництвом навчального закладу. Усі заходи повинні закінчуватися до 21.00.
3.       На кожному поверсі з числа учнів, які проживають на ньому, обирається староста.
4.   Усі учні, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт з самообслуговування (підтримка порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування).
5.       Учень, який проживає в гуртожитку, має право:
·     користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням та майном гуртожитку;
·     вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
·     обирати органи учнівського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
·     через органи учнівського врядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організацією культурно-виховної роботи і дозвілля мешканців гуртожитку тощо;
·     звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про учнівський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитку, до керівництва навчального закладу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;
6     Учень, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний:
·       знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
·       підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;
·       дбайливо ставитися до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, воду;
·       забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключа;
·       своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
·       про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта або вихователів гуртожитку;
·       відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
·       дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
·       реєструвати додаткові електроприлади у коменданта гуртожитку;
·       попереджувати вихователя гуртожитку про залишення гуртожитку на тривалий час (більше 2 діб);
·       після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.
7          Учню, який проживає в гуртожитку, забороняється:
·     переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом гуртожитку;
·     переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити із гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;
·     проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
·     користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
·     проводити масові заходи в гуртожитку без дозволу адміністрації;
·     палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні та токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
·     порушувати тишу з 22.00 до 07.00;
·     створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
·     тримати в гуртожитку тварин.
8          За активну участь у культурних заходах, роботах з покращання умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території учні, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.
За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на учнів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:
·                 зауваження; догана; відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік; ü
розірвання угоди на проживання.
9          Заохочення або стягнення учням, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виноситься керівництвом навчального закладу за поданням органів учнівського самоврядування.
10        Порядок проживання учнів у гуртожитку у канікулярний (відпускний) період визначається з урахуванням їх побажань керівником навчального закладу.
Виселення із учнівських гуртожитків
1.       При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання учні, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.
2.       Виселення учня з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення учнем угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.
Обов’язки керівництва навчального закладу та адміністрації гуртожитку
1.     Керівництво навчального закладу несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту учнів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-масової роботи.
2.     Керівництво навчального закладу та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватися Положення про учнівський гуртожиток навчального закладу, угоди, укладеної з учнем, та норм чинного законодавства.
3.     Керівництво навчального закладу та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту учнів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.
Керівництво навчального закладу та адміністрація гуртожитку зобов’язані:
·         забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
·         утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
·         укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
·         проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;
·         забезпечувати учнів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку;
·         своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентаря, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
·         здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій учнів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
·         надавати учням, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
·         укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;
·         сприяти органам учнівського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку учнів, які проживають у гуртожитку;
·         інформувати учнів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту; забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
·         забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.
Керівництво навчального закладу спільно з органами учнівського самоврядування розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.
Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна учнів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.
Керівництво навчального закладу спільно з органами учнівського самоврядування може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку навчального закладу.
Поточний ремонт гуртожитку полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання
Додаток 2
ПРАВИЛА
внутрішнього розпорядку в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу
I. Загальні положення
1.1. Вселення учнів, слухачів, в окремих випадках, працівників ПТНЗ в гуртожиток здійснюється за наказом директора, згідно з поданими заявами.
1.2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто надати паспорт чи свідоцтво про народження коменданту. Їй повинен бути наданий інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіо - і телеапаратури, вона повинна вивчити правила внутрішнього розпорядку, ознайомитись із встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється комендантом.
1.3. Оформленням документів на прописку тих, хто вселяється в гуртожиток, займається комендант гуртожитку у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата за прописку проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.
1.4. Мешканці гуртожитку можуть бути у разі необхідності тимчасово переселені до іншої кімнати без погіршення житлових умов.
1.5. При відрахуванні із навчального закладу, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом 2-х тижнів від дня виходу відповідного наказу. У випадках, коли з поважних причин мешканець не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням директора цей термін може бути продовженим.
II. Умови проживання
2.1.Опис майна і речей загального користування в кімнаті підписується мешканцем і зберігається у коменданта. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.
2.2.Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу до гуртожитку.
Вхід до гуртожитку дозволяється:
·         мешканцям гуртожитку до 21.00 години, після 21.00 години вхід дозволяється у виключних випадках за заздалегідь виданим письмовим дозволом коменданта, вихователя, заступника директора з навчально-виховної роботи;
·         гостям тільки у позаурочний час з 16.00 до 21.00 години. При вході до гуртожитку відвідувачі надають черговій заяву, підписану директором чи його заступником, документ, що посвідчує особу, і реєструються в книзі відвідувачів. Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні гуртожитку. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили вищезгаданих осіб.
2.3. Позаурочні виховні, культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються за планом і закінчуються до 21.00. З 22.00 до 6.30 в гуртожитку повинна дотримуватися тиша.
2.4. Мешканці гуртожитку не повинні прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах, для цього обладнані побутові кімнати. На стінах, шафах, інших меблях не дозволяється наклеювати або прибивати об’яви, фотографії, плакати, малюнки та інше.
ІІІ. Порядок денний в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу
1.Підйом, зарядка -6.30 –6.45
2.Ранковий туалет, прибирання кімнат, секцій -6.45 –7.45
3.Сніданок -7.20 –7.55
4.Навчальні заняття -8.15 –16.00
5.Заняття в гуртках, секціях -15.00 –21.00
6.Самопідготовка до занять -16.00 –17.00
7.Вільний час -18.30 –20.30
8.Вечірня перевірка учнів та санітарна година -21.00 –22.00
9.Відбій -22.00
ІV. Заохочення та стягнення щодо мешканців гуртожитку.
4.1. За активну участь в огляді-конкурсі «Краща кімната в гуртожитку», у культурно—масових заходах, роботі з покращання умов проживання і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:
·       оголошенням подяки;
·       нагородженням пам’ятними подарунками;
·       нагородженням грошовою премією.
4.2.Окремі кімнати в гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, не передбаченим «Типовими нормами обладнання гуртожитків».
4.3.За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:
·       зауваження;
·       догана;
·       сувора догана;
·       непоселення в гуртожитку на наступний рік;
·       виселення з гуртожитку;
·       виключення з навчального закладу.
Додаток 3
Орієнтовний перелік прав та обов’язків
мешканців гуртожитку професійно-технічного навчального закладу
I. Мешканець гуртожитку має право:
1. Користуватися приміщеннями культурно-побутового і навчального призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами.
2. Обирати раду гуртожитку та бути обраним до її складу.
3. Вимагати від завгоспа, коменданта та інших посадових осіб, відповідальних за стан гуртожитку, своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільних речей та іншого майна гуртожитку, що пройшло у непридатність, якщо це не відбулося через недбале відношення мешканців до даного майна.
4. Брати участь через раду гуртожитку у вирішенні питань, пов’язаних з покращанням житлово-побутових умов, організацією роботи гуртожитку і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу та ін.
5. Брати участь в організації культурно-масової та фізкультурно - оздоровчої діяльності в гуртожитку і вносити свої пропозиції з покращання цієї роботи.
6.Звертатися зі скаргами до керівництва ПТНЗ на роботу обслуговуючого персоналу та житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про гуртожиток; нормам обладнання та утримання гуртожитків.
7.Вимагати від посадових осіб, відповідальних за стан гуртожитку, усунення недоліків у побутовому забезпеченні.
ІІ. Мешканці гуртожитку зобов’язані:
1.Знати і чітко дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та розпорядку денного в гуртожитку.
2.Використовувати надану площу та обладнання в гуртожитку за призначенням, дбайливо ставитись до державної власності –приміщень, обладнання, майна та інвентаря гуртожитку.
3.Забезпечувати збереження обладнання, майна та інвентаря гуртожитку, своєчасно давати заявки на ремонт приміщень, майна, електричного і санітарно-технічного обладнання.
4.Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електрообігрівальні прилади.
5.Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з чинним законодавством.
6.Дотримуватися чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування, проводити їх своєчасне прибирання, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням.
7.Економно витрачати теплову та електричну енергію, воду, газ.
8.Брати участь у благоустрої та озелененні прилеглої до гуртожитку території, ремонті та належному утриманні спортивних та ігрових площадок.
9.При залишенні приміщень вимикати освітлення, електрону апаратуру (телевізори, магнітофони та ін.), зачиняти вікна та двері і здавати ключі від кімнат черговому вахтеру; повідомляти про від’їзд вихователя.
10.Особисті речі, що не потребують щоденного використання, здавати до камеру схову гуртожитку.
11.При залишенні гуртожитку на тривалий час (більш 1 тижня), а також при виїзді на канікули або практику за межі населеного пункту, в якому розташований гуртожиток, письмово попереджати про це вихователя (з вказівкою адреси, за якою вибуває), одержане майно і ключі від кімнати здати
коменданту гуртожитку, а особисті речі –до камеру схову.
12.По закінченні навчання в навчальному закладі або при достроковому позбавлені права на проживання виїхати з гуртожитку у двотижневий термін, оформити необхідні документи про вибуття в паспортній службі, військкоматі (юнакам).
ІІІ. Мешканцям гуртожитку забороняється:
1.Самовільно переселятись з однієї кімнати до іншої.
2.Проводити самочинно переобладнання та перепланування приміщень.
3.Переробляти або переносити інвентар, меблі з однієї кімнати до іншої, загромаджувати сторонніми предметами балкони, східці, пожежні проходи, запасні виходи, коридори.
4.Зберігати в житлових приміщеннях або інших місцях легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали та речовини, які засмічують повітря.
5.Проводити переробку або ремонт електроустаткування; без дозволу адміністрації гуртожитку вмикати унормовані електропобутові прилади, а невнормоване електрообігрівальне обладнання вмикати категорично забороняється.
6.Запрошувати в гуртожиток сторонніх осіб без дозволу адміністрації гуртожитку та залишати їх в приміщенні після 21.00.
7.Самовільно змінювати дверний замок.
8.Приносити і вживати спиртні напої, наркотичні речовини, палити у будь-яких приміщеннях гуртожитку, з’являтися в гуртожитку в нетверезому стані або стані наркотичного сп’яніння.
9.У період з 22.00 до 6.30 грати на музичних інструментах, вмикати радіотелевізійну, аудіоапаратуру.
10.Утримувати в приміщеннях гуртожитку тварин.
11.Порушувати без погодження з вихователем гуртожитку, комендантом графік чергування
Додаток 4
ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ НА 2016
Назва заходу
Дата проведення
Відповідальні

Додаток 5
АНКЕТА
учня ПТНЗ, який проживає в гуртожитку
1.Прізвище, ім’я, по батькові учня______________________________
2.Дата народження___________________________________________
3.Професія, групи,_________________________________________
4.Домашня адреса___________________________________________
5.Дані про сім’ю:
Батько (ПІБ, де і ким працює)________________________________
Мати (ПІБ, де і ким працює)__________________________________
брати, сестри (ім’я, вік, навчається чи працює): ____________________
6.Риси характеру____________________________________________
7.Участь у громадському житті________________________________
8.Середній шкільний бал _____________________________________
9.Контактний телефон батьків_________мобільний_______________
10.Чи є родичі, у яких учень може залишитися ночувати (вказати ПІБ, адресу)____________
11.Чи залишається на вихідні в гуртожитку__________
12.Стан здоров’я_____________________________________________
Примітка. Учні самі заповнюють анкету. Через півроку вихователь вносить зміни та доповнення відповідно до своїх педагогічних спостережень
Додаток 6
Статут органів учнівського самоврядування в гуртожитку
І. Загальні положення.
Гуртожиток -заклад для проживання учнів ПТНЗ.
2.Діяльність органів учнівського самоврядування в гуртожитку регламентується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всесвітньою декларацією прав дитини, Законами України "Про освіту", Концепцією громадянського виховання особистості.
3.Самоврядування в гуртожитку передбачає право учнів на самостійне планування роботи, вирішення питань життя в гуртожитку
II. Мета й завдання органу учнівського самоврядування
1.Виховання в учнів почуття власної гідності, впевненості у можливості проявити себе, розвиток соціально активної, гуманістично налаштованої особистості з глибокою громадянською позицією.
2.Залучення учнів до громадянського життя, їх участь у роботі органів учнівського самоврядування.
3.Забезпечення й захист прав та інтересів учнів на основі виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку.
4.Формування в учнів почуття відповідальності, свідомого ставлення до участі в розв'язанні важливих проблем життя в гуртожитку, опановування науки управління.
III. Органи управління учнівського самоврядування, їхні права та обов'язки
1.На чолі учнівського колективу стоїть Президент гуртожитку, який обирається учнями І -III курсів терміном на 1 рік на основі прямих, рівних, вільних виборів шляхом голосування. Ним може стати учень, який є активним учасником життя гуртожитку.
2.Право прийняття рішення від імені учнівського колективу гуртожитку отримала рада гуртожитку, члени яких обираються шляхом голосування.
3.Із членів ради формуються незалежні центри гуртожитку. їх шість: центр дисципліни і порядку, центр організації дозвілля, спортивно -масовий центр, санітарно -господарський центр, прес-служба, навчальний центр. Кожен незалежний центр має конкретні напрямки роботи та гасло, за яким живе даний центр
Додаток 7
Посадова інструкція коменданта гуртожитку ліцею
І. Загальні положення
1.Дана інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики, затвердженої _______________________________.
2.Комендант гуртожитку призначається і звільняється від виконання своїх обов'язків наказом директор а. Працює під керівництвом помічника директора з адміністративно-господарської частини.
3.Коменданту гуртожитку безпосередньо підпорядковуються:
·       вахтери гуртожитку;
·       комірник гуртожитку;
·       паспортист.
4.У своїй діяльності комендант гуртожитку керується таким нормативними і законодавчими документами: правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами ліцею (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою Інструкцією), трудовим договором (контрактом), дотримується Конвенції про права дитини.
II. Функції
Основними напрямами діяльності коменданта гуртожитку є:
1.Господарча діяльність гуртожитку.
2.Матеріально-технічне забезпечення умов проживання учнів в гуртожитку.
3.Забезпечення режиму здорових і безпечних умов проживання учнів в гуртожитку.
III. Обов'язки
Комендант гуртожитку ліцею виконує наступні посадові обов'язки:
1.Проводити поселення учнів в гуртожиток за рішенням адміністраці ї та з дотриманням санітарно-технічних правил.
2.Видавати учням, які мешкають в гуртожитку необхідний інвентар (ліжко, матрац, постільну білизну).
3.Досконало знати особистий склад учнів, які проживають в гуртожитку, вести облік учнів, які відбувають на канікули, по хворобі тощо.
4.Забезпечувати безпосередню роботу всіх господарських служб, дотримання правил електро-, пожежної безпеки, а також збереження обладнання, інвентарю гуртожитку.
5.            Забезпечувати своєчасне прибирання приміщень, їх провітрювання, перевіряти виконання учнями самообслуговування господарських гуртожитку і його території, передбачених правилами внутрішнього розпорядку.
6.Викликати в разі необхідності лікаря до учнів, які мешкають в гуртожитку, переводити захворівших в медичний ізолятор або забезпечувати відправку їх в лікарню, слідкувати за своєчасним харчуванням хворих учнів, які знаходяться в ізоляторі та за їх повним обслуговуванням.
7.Про всі випадки порушення учнями правил внутрішнього розпорядку своєчасно інформувати Раду гуртожитку, вихователя і заступника директору з виховної роботи.
8.Своєчасно подавати помічнику директора з адміністративно-господарчої частини пропозиції щодо покращення житлово-побутових умов учнів, які мешкають в гуртожитку.
9.Під час канікул здійснювати керівництво по ремонту гуртожитку.
IV. Права
1.Давати обов'язкові розпорядження і вказівки підпорядкованим йому працівникам з числа технічного і обслуговуючого персоналу гуртожитку
2.Вільно відвідувати будь-які приміщення гуртожитку для контролю за збереженням майна, дотриманняправил пожежної безпеки, виробничої санітарії і безпеки праці без порушень нормального перебігу навчально-виховного процесу.
3.Робити подання директору ліцею (помічнику директора з адміністративно-господарчої частини ліцею) про притягнення до дисциплінарної і матеріальної відповідальності працівників гуртожитку ліцею за знищення майна ліцею, порушення правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки.
4.Вносити пропозиції щодо вдосконалення організації праці технічного і обслуговуючого персоналу гуртожитку.
V. Відповідальність
Комендант гуртожитку несе відповідальність.
1.За стан гуртожитку, збереження ввіреного йому майна, дотримання учнями в гуртожитку установлених правил внутрішнього розпорядку.
2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею, законних розпоряджень директора ліцею та інших локальних актів, посадових обов'язків, визначених даною Інструкцією, в тому числі за невиконання прав, наданих трудовим законодавством.
3.За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації побутових умов для учнів, що мешкають у гуртожитку, комендант гуртожитку притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.
4.За спричинення училищу чи учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків комендант гуртожитку несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (чи) цивільним законодавством.
VІ. Взаємовідносини
Комендант гуртожитку:
1.Працює в режимі ненормованого робочого дня.
2.Щоденно планує господарчі роботи і доводить їх до помічника директора по АГЧ для організації виконання цих робіт (по благоустрою і створенню в гуртожитку безпечних і нешкідливих побутових умов для учнів, які проживають в гуртожитку), контролює хід їх виконання.
3.Отримує від помічника директора з АГЧ інформацію нормативно-правового, організаційного, господарсько-розпорядчого характеру, знайомить своїх підлеглих з нею.
4.Систематично обмінюється з працівниками ліцею інформацією з питань, які входять до його компетенції.
5.Взаємодіє в процесі своєї діяльності з вихователем гуртожитку, адміністративним і обслуговуючим персоналом, майстрами виробничого навчання і батьками учнів, які проживають в гуртожитку, медперсоналом.
6.На період канікул, який не співпадає з відпусткою, організовує і виконує господарчі роботи відповідно до розпоряджень директора чи помічника директора з АГЧ
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИХОВАТЕЛЬ
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя. При складані інструкцій враховані також рекомендації з організації служби охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти України.
2.Вихователь призначається і звільняється з посади директором ліцею.
3.Вихователь повинен мати вищу чи середню спеціальну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.
4. Вихователь підпорядковується безпосередньо заступнику директора ліцею з виховної роботи.
5.У своїй діяльності вихователь керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами, нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами ліцею (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом). Вихователь дотримується Конвенції про права дитини.
2. ФУНКЦІЇ
Основними напрямками діяльності вихователя є:
1.Опікування, виховання і нагляд за учнями під час їх перебування у виховних групах ліцею.
2.Організація і проведення позаурочної навчальної роботи в закріплених групах.
3.ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ
Вихователь виконує наступні посадові обов'язки:
1.Планує і організовує життєдіяльність учнів та здійснює їх виховання.
2.Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально -психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації.
3.Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби виховання та навчання учнів.
4.Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їх індивідуальних особливостей,
5.Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я учнів, здійснює заходи, які сприяють їх психо-фізіологічному розвитку.
6.Приймає дітей у встановленому порядку від батьків (осіб, що їх замінюють) чи вчителів ліцею; організовує виконання учнями режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допомогу у навчанні, організації відпочинку і в одержанні додаткової освіти, залучаючи їх до художньої, науково-технічної творчості, спортивних секції, гуртків та книгах об'єднань за інтересами.
7.Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадянина, формує в них навички культури поведінки, відповідального ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок.
8.Надає допомогу в організації самоуправління в учнівському колективі.
9.Вивчає індивідуальні здібності, інтереси і нахили учнів, їх поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання сім'ї, гуртожитку, взаємини учнів з батьками чи особами, що їх замінюють.
10.Дотримується у стосунках з учнями їх прав і свобод.
11.Веде у встановленому порядку документацію і звітність.
12.             Бере участь в роботі педагогічної ради ліцею.
13.Проходить періодичний медичний огляд.
14.Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.
15.Дотримується етичних норм поведінки в училищі, гуртожитку, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.
16.Створює умови для безпечного проведення навчально-виховного процесу, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітарних та протипожежних правил; негайно ставить до відома адміністрацію училища про випадки виявлення в учнів зброї, пожежо-вибухонебезпечних предметів та пристроїв, отрут, наркотичних і токсичних речовин, інших вилучених з цивільного вжитку речей.
17.Оперативно повідомляє адміністрацію училища про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомога.
18.Вносить пропозиції щодо покращення й оздоровлення умов проведення освітнього процесу, а також доводить до відома керівників про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують життєдіяльність і працездатність учнів.
19.Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією у класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
20.Організовує вивчення учнями правил з охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді і т.п.
21.Забезпечує дотримання учнями режиму дня, прави л особистої гігієни, вимог безпечної поведінки.
22.Забезпечує створення умов у приміщеннях гуртожитку, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам техніки безпеки.
23.Забезпечує організацію та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у гуртожитку, де проживають учні, відповідно до плану роботи.
24.Забезпечує проведення пропагандистської роботи серед учнів щодо здорового способу життя.
4.ПРАВА
Вихователь має право:
1.Брати участь в управлінні гуртожитком в порядку, який визначається Статутом училища.
2.На захист професійної честі й гідності.
3.Знайомитись із скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати свої пояснення.
4.Захищати свої інтереси самостійно і (чи) через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
5.На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.
6.Вільно вибирати і використовувати методики навчання й виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.
7.Підвищувати у встановленому порядку свою кваліфікацію.
8.Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію
9.Давати учням під час виховного процесу обов'язкові розпорядження, які стосуються організацій занять і дотримання дисципліни, залучати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, визначеному відповідними правилами.
10._____
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1.Вихователь несе відповідальність за життя і здоров'я учнів групи, за порушення їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.
2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку училища, законних розпоряджень директора училища і інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених даною інструкцією, вихователь несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
3.За використання, у тому числі одноразове, методів в иховання, пов'язаних з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також вчинення іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України "Про освіту". Звільнення за подібний вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності
4.За навмисне спричинення училищу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах , визначених трудовим і (чи) цивільним законодавство.
6.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)
Вихователь:
1.Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором училища.
2.Замінює у встановленому порядку тимчасово в ідсутніх вихователів на умовах погодинної оплати.
3.Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи затверджується заступником директора училища з виховної роботи.
4.Подає заступнику директора училища з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність за певний термін роботи (півріччя, навчальний рік).
5.Одержує від директора училища і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
6.Працює у тісній співпраці з вчителями, класними керівниками і батьками учнів (чи особами, які їх замінюють); систематично здійснює обмін інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією та вчителями училища
Додаток 8
Посадова інструкція __ чергового по гуртожитку (вахтера) ліцею
I.Загальні положення
1.1.Вахтер гуртожитку є працівником ліцею.
1.2.Вахтер гуртожитку призначається і звільняється від виконання своїх обов’язків наказом директора за поданням помічника директора з адміністративно-господарської частини.
1.3. Вахтер гуртожитку повинен знати такі нормативні документи: інструкцію х охорони праці вахтера гуртожитку, інструкції з електробезпеки, пожежної безпеки, порядок дії у випадку пожежі, правила дорожнього руху, надання першої допомоги при нещасних випадках, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила обслуговування учнів ліцею.
II.Функції
Основним призначенням вахтера гуртожитку є нагляд за станом ввіреного йому майна, контроль за дотриманням учнями (мешканцями гуртожитку) установлених «Правил поведінки» і «Правил внутрішнього розпорядку».
III.Обов’язки
Вахтер гуртожитку виконує наступні посадові обов’язки:
3.1.Приймати і здавати чергування з обов’язковою перевіркою особистого складу учнів і майна гуртожитку; про результати прийому і здачі робити запис в журналі чергового.
3.2.Досконало знати особистий склад учнів, які мешкають в гуртожитку, вести облік учнів, які відбувають на вихідні, святкові дні, на канікули, по хворобі тощо.
3.3.Не пропускати в гуртожиток сторонніх осіб без дозволу адміністрації ліцею (директора, заступника директора з виховної роботи).
3.4.Разом з черговим по ліцею проводити в установлений час підйом учнів.
3.5.Давати сигнал відходу до сну і слідкувати за дотриманням тиші в гуртожитку під час сну учнів.
3.6.Слідкувати за поведінкою і дисципліною учнів в гуртожитку, привчати їх до охайності, ввічливості, дотримання порядку і чистоти.
3.7.Не допускати в гуртожитку азартних ігор, вживання спиртних напоїв та тютюнопаління.
3.8.Про порушення «Правил внутрішнього розпорядку» повідомляти керівника (заступника директора з виховної роботи, коменданта гуртожитку), вихователя гуртожитку.
3.9.Здійснювати контроль за своєчасною явкою учнів у гуртожиток з різних відпусток, про тих, хто своєчасно не з’явився, докладати коменданту гуртожитку або заступнику директора з виховної роботи.
3.10.Направляти на санітарну обробку учнів, які повернулися з канікул і допускати їх в спальні кімнати тільки після медогляду або санобробки.
3.11.Визивати лікаря до учнів, які захворіли, проводити їх до ізолятора.
3.12.У разі виникнення пожежі виводити учнів з гуртожитку у безпечні місця, здійснювати заходи щодо порятунку людей, майна, ліквідації осередку пожежі та інших стихійних лих. Негайно повідомити пожежну охорону за телефоном –01 та керівників навчального закладу.
ІV. Права
Вахтер гуртожитку має право:
4.1.Забороняти користуватися учням несправним обладнанням (приладами, технічними засобами).
4.2.Відразу ж при виявленні явних порушень правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки забороняти користуватися обладнанням, приладами гуртожитку.
4.3.Відмовлятися від виконання роботи, яка може призвести до аварії, нещасного випадку.
4.4.При ймати участь в засіданнях ради гуртожитку, учнівського профкому при обговоренні питань, які стосуються покращення умов проживання учнів, виконання ними установленого розпорядку дня в гуртожитку, вносити пропозиції щодо покращення умов побуту, відпочинку, організації роботи з учнями у вільний від занять час.
V.Відповідальність
Вахтер гуртожитку несе відповідальність:
5.1.Невиконання чи неналежне виконання без поважної причини Статуту і Правил внутрішнього розпорядку, законних розпоряджень адміністрації, а також посадових обов’язків, встановлених даною Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, вахтер несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавство

Немає коментарів:

Дописати коментар